Undantag

Undantag från besiktnings och deklarationsplikt.

  1. Kulturminne, Byggnadsminne, eller fastighet som ej får förvanskas enl. Plan och Bygglagen
  2. Religiösa Byggnader, eller byggnader för andakt
  3. Industri och Verkstadsbyggnader
  4. Fritidshus med högst 2 bostäder
  5. Tillfälliga byggnader, avsedda att användas max 2 år.
  6. Ekonomibyggnader för jord och skogsbruk eller liknande
  7. Fristående byggnader med en total uppvärmd yta mindre än 50 m²
  8. Militärbyggnad av hemlig natur
  9. Specialbyggnad (enl. fastighetstaxeringslagen 1997:1152 ) med en total användbar yta mindre än 1000 m². ( Ofta sjukhus, dagis, skolor, sportanläggningar m.m.)
  10. Tillfälligt uthyrd byggnad, arrende (som ej används som bostad), Uthyrning där ytan är så liten i förhållande till övrig byggnad att energiförbrukningen är försumbar, Andrahandsuthyrning p.g.a. utlandsvistelse eller sjukdom eller studier, Testamentarisk nyttjanderätt, Närståendeupplåtelse, Koncernintern överlåten byggnad 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se